Dowiedz się u Chińskiego producenta maszyny, lub u dilera na terenie wspólnoty UE jakie zostały zabudowane urządzenia automatyki i sterowania.

 

Sprawdź czy posiadają znak CE. Sprawdź czy w instrukcji (DTR) jest zawarta Deklaracja zgodności WE.

 

Zapraszamy do skorzystania

z telefonicznej pomocy technicznej oceny certyfikatu CE.

jak sprawdzic chinski ce

Korzystaj z FAQ

+48 696 61 47 30

Znak Ce dla maszyn importowanych

W budowie maszyn na terenie Chin często jest stosowana niewłaściwa automatyka sterowania. W układach elektrycznych oraz sterowania stosowane są urządzenia z certyfikatem CCC. Certyfikat CCC jest Azjatyckim hologramem jakości. Urządzenia te nie spełniają warunków technicznych co do właściwej zgodności w przepisami Unii Europejskiej. Wprowadzenie maszyn na rynek europejski wymaga (hologramu) - certyfikatu CE.

Zawsze sprawdzaj Deklarację Zgodności WE – ang. Declaration of Conformity EC.

Nie wiesz jak sprawdzić chiński certyfikat CE? Pomożemy Ci!

Symbol Chiński china export

Znak CE – jako graficzny symbol sprytnej mani­pu­la­cji zna­cze­nio­wej. Podo­bień­stwo znaków jest tak duże, że wła­ści­wego roz­po­zna­nie dokonują tylko spe­cja­li­ści.

nieorginalny znak Ce

Umiesz­czany na wyrobie jest dekla­ra­cją pro­du­centa, speł­nie­nia prawnych wymagań – dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Euro­pej­skiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem użyt­ko­wa­nia, ochroną zdrowia i ochroną śro­do­wi­ska. Producent ozna­cza­jąc swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób spełnia wymagania wszyst­kich odno­szą­cych się do niego dyrektyw oraz norm zhar­mo­ni­zo­wa­nych.

CE dla maszyn

Symbol Europejski

Conformité Européenne

Przypadek drugi wskazuje brak możliwości dopuszczenia do obrotu na terenie UE.
– Urząd Celny może nie wpuścić takiej linii na teren państw wspólnoty
– Odbiorca nie może uruchamiać zakupionej maszyny linii w firmie
– Państwowa Inspekcja Pracy zatrzyma pracę linii i może ukarać odbiorcę maszyny.
Brak przewidywalności bierze się jeszcze z niestosownych praktyk rynku chińskiego.

certyfikat CE dla maszyn z Chin

Linia – Wytłaczarka producenta chińskiego bez znaku CE oraz w wykonaniu niestandardowym zgodności wymogów bezpieczeństwa maszyn.

– Brak i niezgodności w osłonach.

– Zamontowane komponenty automatyki sterowania oraz safety niezgodne bez CE

– pulpity sterowania technicznie na niskim poziomie oraz brak tłumaczeń funkcji

– i wiele innych

import z chin ce

Linia – Wtry­skarka Borche pro­du­centa chiń­skiego – obecnie jedna z naj­więk­szych (trzecia w Chinach) i naj­pręż­niej­sza firma w tej branży. Maszyna wykonana w dobrych stan­dar­dach oraz w zgodności z wymogami „znak CE”

W obecnych czasach wielu pro­du­cen­tów decyduje się na import maszyn z Chin, cieszy się on rosnącą popu­lar­no­ścią ze względu na atrak­cyjne ceny i dobrą jakość maszyn. Rozwa­ża­jąc zakup maszyn z poza UE, należy dokładnie wery­fi­ko­wać ich jakość oraz zgodność z obecnie obo­wią­zującymi normami euro­pej­skimi (określają je Dyrektywy oraz normy zhar­mo­ni­zo­wane). Wery­fi­ka­cja zgodności maszyn pozwoli uniknąć kosz­tow­nych błędów czy też znacznej prze­bu­dowy maszyn. Każda maszyna wpro­wa­dzona do obrotu musi podlegać pro­ce­du­rom oceny zgodności i oraz spełniać wymagania dotyczące bez­pie­czeń­stwa.

 

Często zdarza się, że dostawca Chiński przed­sta­wia impor­te­rowi Dekla­ra­cje Zgodności CE, nie zawsze jednak jest ona prawdziwa! Nasza firma pomaga sprawdzić autentyczność certyfikatu CE także przed zakupem maszyny. 

 

Spro­wa­dza­nie maszyn pro­du­ko­wa­nych w Chinach nie różni się co do zasady importu maszyn z innych kon­ty­nen­tów w rozu­mie­niu, że wewnątrz wspólnoty UE obo­wią­zują spójne przepisy tech­niczne. Problem tkwi w braku prze­wi­dy­wal­no­ści rynku chiń­skiego – azja­tyc­kiego. Przy­kła­dem niech będzie poniższe zesta­wie­nie maszyn które zostały spro­wa­dzone do Polski.

CE Chiny

Certyfikacja CE maszyn importowanych z Chin

Przeprowadzamy audyt, badania oraz certyfikację maszyn importowanych z Chin.

PPUH MK
Mariusz Kirakowski

ul. Szarych Szeregów 8
44-100 Gliwice

Oddział, Siedziba;
ul. Cygański Las 15
43-309 Bielsko-Biała

woj. śląskie

Godziny otwarcia:
pn. - pt.    8.00-16.00
sobota     9.00-13.00

adres email
telefon
tel komórkowy

tel/fax +48 33 817 22 93

kom +48 696 61 47 30

mk@cemaszyny.pl

Pełna certyfikacja CE

dla maszyn i urządzeń. 

Doradztwo, szkolenia, audyty,

w zakresie oznaczenia CE

Pełna dokumentacja,

zgodna z literą prawa.

Certyfikat Ce maszyny
Znak CE dla maszyn

Certyfikat CE dla maszyn z Chin

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. ru